A A A

REGULAMIN

Regulamin serwisu FastAuto.pl
 

 1. Postanowienia wstępne.
 
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis FastAuto.pl usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie FastAuto.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu Fastauto.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu FastAuto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Siecią internet i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 
 1. Pojęcia.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 1. Serwis FastAuto.pl — to witryna prowadzona przez prywatną osobę, Krzysztofa Stankowskiego.
 2. Serwis FastAuto.pl — to prowadzony w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej Fastauto.pl.
 3. Ogłoszenie — to sporządzone przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie Fastauto.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca lub Dealer, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu Fastauto.pl.
 5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z właścicielem Serwisu FastAuto.pl umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie FastAuto.pl i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu Fastauto.pl.
 6. Konto Ogłoszeniodawcy — indywidualny zapis informatyczny utworzony w Serwisie FastAuto.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu FastAuto.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu Fastauto.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email i login(nazwa użytkownika) oraz nadane przez Ogłoszeniodawcę hasło.
 7. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu pojazdami, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z właścicielem Serwisu FastAuto.pl umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie Fastauto.pl. i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu Fastauto.pl.
 8. Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie FastAuto.pl na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu FastAuto.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu Fastauto.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalna nazwa użytkownika i nadane przez użytkownika hasło.
 9. Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w domenie Fastauto.pl, służąca do prezentacji Ogłoszeń Dealera.
 10. Subskrypcja — rodzaj okresowej opłaty ponoszonej na rzecz właściciela Serwisu FastAuto.pl z tytułu zamówienia usług świadczonych w ramach Serwisu Fastauto.pl, do której zapłaty zobowiązany jest Dealer zgodnie z Cennikiem.
 11. Cennik — zestawienie ustalanych przez właściciela Serwisu opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Fastauto.pl, w tym określające rodzaje Subskrypcji.
 12. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją właściciela Serwisu może być przedmiotem obrotu w serwisie Fastauto.pl.
 13. Zapłać online z Dotpay za Usługi — usługa polegająca na doliczeniu opłaty za korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu FastAuto.pl do rachunku za usługi świadczone w ramach Serwisu Fastauto.pl, przy czym z narzędzia tego mogą korzystać wyłącznie Ogłoszeniodawcy będący zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Fastauto.pl.
 14. Regulamin — niniejszy Regulamin.
 
 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Fastauto.pl.
 
 1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy lub Dealera, którzy samodzielnie ustalają jego treść.
 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto.
 3. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie FastAuto.pl wynosi 14 dni oraz 30 dni, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
 4. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
 5. Ogłoszeniodawca lub Dealer są odpowiedzialni za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów właściciela serwisu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów lub Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu FastAuto.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody właściciela Serwisu FastAuto.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Właściciela oraz Ogłoszeniodawców i Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie FastAuto.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Fastauto.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Właściciela Serwisu Fastauto.pl.
 7. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu Fastauto.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu Fastauto.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Właściciela Serwisu Fastauto.pl.
 
 1. Zawarcie umowy.
 
 1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1.1. poniżej, i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez Serwis FastAuto.pl wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.
 2. Do chwili otrzymania przez Ogłoszeniodawcę informacji o zaksięgowaniu przez Serwis FastAuto.pl płatności z tytułu opłaty za emisję Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zawarcie umowy przez Dealera w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
 
 1. poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie Fastauto.pl,
 2. akceptacji treści Regulaminu,
 3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dokonanej przez Serwis Fastauto.pl,
 4. dokonania wyboru odpowiedniej Subskrypcji oraz jej opłacenia.
 
 1. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
 2. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody Właściciela Serwisu Fastauto.pl
 
 1. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę.
 
 1. Zamieszczenie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie FastAuto.pl wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu Fastauto.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowania Regulaminu, wyboru jednego z pakietów związanych ze sposobem prezentacji Ogłoszenia, opisanych w Cenniku;
  2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, bądź poprzez Płacę z Dotpay za Usługi.
  3. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1.1. powyżej, Serwis FastAuto.pl przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia.
  4. Aktywacja Ogłoszenia następuje:
  5. w przypadku Płacę z Dotpay za Usługi – z chwilą dokonania zapłaty poprzez to narzędzie,
  6. w przypadku wyboru innego niż wskazanego w pkt 5.3.1. i 5.3.2. powyżej sposobu płatności – z chwilą zaksięgowania wpłaty.
  7. Emisja Ogłoszenia w Serwisie FastAuto.pl rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 12 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
  8. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1. powyżej,
  9. Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 30 zdjęć Pojazdu (w formacie określonym na stronie Serwisu Fastauto.pl).
Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie 10 dni od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie Fastauto.pl, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejny zdefiniowany czas wraz z wyborem sposobu jego aktywacji.
 1. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejny czas wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 4 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 10 dni od zakończenia emisji Ogłoszenia skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.
 
 1. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Dealera.
 
 1. Właściciel Serwisu FastAuto.pl świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie Fastauto.pl.
 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu Fastauto.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
 4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.3. i 6.3. powyżej, oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.
 5. Emisja Ogłoszenia w Serwisie FastAuto.pl dla Dealera rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 6 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
 
 1. Promowanie Ogłoszeń.
 
 1. Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Cenniku (Promowanie Ogłoszeń)
 2. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Ogłoszeniodawcom na cały okres trwania ogłoszenia
 3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców lub Dealerów mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców i Dealerów jest akceptacja właściwego regulaminu.
 
 1. Zasady odpowiedzialności.
 
 1. Właściciel Serwisu FastAuto.pl umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę lub Dealera.
 2. Właściciel Serwisu FastAuto.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel Serwisu FastAuto.pl nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę lub Dealera, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu Fastauto.pl i blokadą Konta Dealera.
 4. Właściciel Serwisu FastAuto.pl ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
           1. powszechnie uznane za obraźliwe,
           2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
           3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
           4. szkodzące Właścicielowi Serwisu FastAuto.pl lub innym podmiotom,
           5. wprowadzające w błąd,

We wskazanych powyżej przypadkach Dealerowi nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętych Ogłoszeń.
 
 1. Właściciel Serwisu FastAuto.pl nie odpowiada ponadto za:
 
 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Właściciela Serwisu Fastauto.pl,
 5. działanie siły wyższej.
 
 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu FastAuto.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Właściciela Serwisu FastAuto.pl lub Ogłoszeniodawców i Dealerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 
 9. Opłaty.
 
 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu FastAuto.pl na rzecz Ogłoszeniodawców i Dealerów są odpłatne, przy czym wysokość opłat uzależniona jest od wybranego rodzaju i pakietu oferowanych przez Serwisu FastAuto.pl usług. Wysokość opłat oraz  pakiety usług świadczonych przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl określa Cennik
 2. Jeżeli Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy (bądź przedłużenie czasu jego emisji) aktywowane jest poprzez usługę Płacę z Dotpay za Usługi, wówczas o kwotę należności, zgodnie z Cennikiem powiększany jest rachunek za usługi Serwisu Fastauto.pl.
 3. Opłaty dla Dealerów naliczane są według wybranej Subskrypcji i płatne za kolejne okresy rozliczeniowe. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Dealera do momentu zaksięgowania wpłaty. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych.
 4. Zmiana Subskrypcji przypisanego do danego Konta Dealera wiąże się ze zmianą opłat zgodnie z Cennikiem i obowiązuje od dnia rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.


 

          10. Prywatność i Poufność.
 
 1. Serwis FastAuto.pl zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu FastAuto.pl umowach.
 

 
11. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl usług świadczonych w ramach Serwisu Fastauto.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu Fastauto.pl, w terminie  14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Właścicielowi Serwisu FastAuto.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Właściciel Serwisu FastAuto.pl zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Właściciel Serwisu FastAuto.pl zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Właściciela Serwisu Fastauto.pl.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.
 
 
12. Dezaktywacja Ogłoszeń.
 1. Po upływie 30 dni, od dnia aktywacji Konta Dealera, o ile Dealer w tym czasie nie przedłuży ważności swojego konta. Konto ulega dezaktywacji.
 2. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1.1., Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu.
 3. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 10 dni od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
 
 
13. Rozwiązanie umowy
 1.  Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze Stron (Właściciela Serwisu Fastauto.pl, Dealera lub Ogłoszeniodawcę) z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku Dealerów skutek przypada na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 9.3. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca lub Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Właściciel Serwisu FastAuto.pl zastrzega sobie prawo do  natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem lub Ogłoszeniodawcą, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Właściciela Serwisu Fastauto.pl, o której mowa w pkt 13.2. powyżej, Dealer lub Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie FastAuto.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Właściciela Serwisu Fastauto.pl.
 
 
14. Zmiany Regulaminu
 1.  Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Właściciela Serwisu Fastauto.pl. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Właściciel Serwisu FastAuto.pl poinformuje Ogłoszeniodawców i Dealerów na stronie internetowej Serwisu FastAuto.pl oraz drogą elektroniczną.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 30 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu FastAuto.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców i Dealerów. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców lub Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Ogłoszeniodawca i Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie Fastauto.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Dealer wykonania usługi w Serwisie FastAuto.pl choćby odbyło się bez logowania Dealera.
W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu:
 
 1. Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy Właścicielem Serwisu Fastauto.pl, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń;
 2. Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., które będzie  skutkować rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu FastAuto.pl po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 9.3. Regulaminu.
 
 
15. Postanowienia końcowe
 1. W ramach usług  świadczonych w Serwisie Fastauto.pl, Dealer i Ogłoszeniodawca zleca Właścicielowi Serwisu FastAuto.pl publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisie internetowym FastAuto.pl
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu Fastauto.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą mailową.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą lub Dealerem, a Właścicielem Serwisu Fastauto.pl, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu FastAuto.pl  na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu FastAuto.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Fastauto.pl, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Właściciel Serwisu FastAuto.pl – Krzysztof Stankowski.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis FastAuto.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl usług oraz w celu ich realizacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Fastauto.pl, a także związanych ze świadczeniem usług przez Właściciela Serwisu Fastauto.pl. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu FastAuto.pl wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania do użytkownika (ofertowego: samochód nowy, samochód używany, promocję, wybraną ofertę finansowania zakupu samochodu czy jego ubezpieczenia). W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.
 5. Właściciel Serwisu FastAuto.pl zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Grupa Allegro zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl danych osobowych innemu niż Właścicielowi Serwisu FastAuto.pl administratorowi danych.
 7. Właściciel Serwisu FastAuto.pl może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Serwisu FastAuto.pl lub jeśli Właściciela Serwisu FastAuto.pl otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Fastauto.pl.
 9. Dane osobowe Dealerów i Ogłoszeniodawców, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl usługi, są przekazywane spółce Dotpay SA z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka72 krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr IP14/2013. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje:
 
 
 1. w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu Fastauto.pl,
 2. niezwłocznie po wyborze przez Dealera lub Ogłoszeniodawcę w Serwisie FastAuto.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 
 
 1. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 2. W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu FastAuto.pl wiadomości o korzystaniu przez Dealerów i Ogłoszeniodawców z Serwisu FastAuto.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Właściciel Serwisu FastAuto.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 3. Właściciel Serwisu FastAuto.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 4. Właściciel Serwisu FastAuto.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu Fastauto.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu Fastauto.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu FastAuto.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem
 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 
 1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta)  możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 
 
 1. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.